Taideterapia

Kaiken taideterapian olemukseen kuuluu se, että tuotetaan jotakin. Se voi tapahtua  maalaten, savea muovaillen, rakentaen, kollaasina, liikeharjoituksin. Oleellista on löytää sellainen ilmaisun väylä, joka mahdollistaa tunteiden, mielikuvien, ajatusten ja arvojen käsittely.

Kuva ja liike sellaisenaan tavoittaa usein sellaisia mielen tasoja ja kohtia, joihin ei muulla tavoin ulotuta. Joitakin elämässä koettuja kokemuksia on vaikea kuvata sanoilla.

Prosessi voi avata yhteyden vaikeisiin kokemuksiin ja tuntemuksiin. Se voi olla hyvin vapauttavaa ja avata uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia omaan elämään. Taideterapeuttinen työskentely  lisää itseymmärrystä, luovuutta ja elämän voimavaroja.

Taideterapiaa voidaan toteuttaa yksilöllisesti tai ryhmissä.

Itsetuntemusryhmä

Kuka olen? Mistä tulen? Minne olen matkalla?

Etsimme taide- ja kehoterapeuttisin menetelmin yhteyttä omaan itseemme ja elämäämme, oman luovuutemme lähteille.

Kurssit tilattavissa valmiille ryhmille.

 

Lisätietoa taide- ja luovuusterapeuttisesta työskentelystä:

Merja-Riitta Hämäläinen - www.elamantaidekouluilo.fi